ارائه خدمات بیمه ایران

ارائه خدمات بیمه ایران

مشاوره و کارشناسی و صدور انواع بیمه نامه : 

  • مهندسی تمام خطر 
  • مسئولیت مدنی پیمانکاران و کارفرمایان 
  • طرحهای عمرانی و ساختمانی

نمایندگی ساعدپناه

کد نمایندگی : 35616 

تلفن تماس : 33665970-087 و 09187956250