ماه: آوریل 2018

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گزار ( پیمانکار/کارفرما ) را در مقابل کارکنان تحت پوشش بیمه قرار می دهد. بدین معنی که چنانچه در جریان انجام کار در محل کار، در اثر حادثه خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه گزار وارد آید و مسئولیت بیمه گزار در این ارتباط برای…

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گزار ( پیمانکار/کارفرما ) را در مقابل کارکنان تحت پوشش بیمه قرار می دهد. بدین معنی که چنانچه در جریان انجام کار در محل کار، در اثر حادثه خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه گزار وارد آید و مسئولیت بیمه گزار در این ارتباط برای…