برچسب: تیربرق

آخرین قیمت تیر برق بتنی
آخرین قیمت تیر برق بتنی

تیربتنی قیمت های شرکت امیر کردستان تیر بتنی 9/400 :8.900.000 ریال تیربتنی 9/600 : 11.000.000 ریال تیر بتنی 12/400 : 12.800.000 ریال تیر بتنی 12/600 : 16.200.000 ریال   تیربتنی